ALGEMENE VERKOOPSvoorwaarden

ARTIKEL 1: DOEL 

Ô My Care hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens. We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de voorschriften en andere relevante wettelijke bepalingen die van kracht zijn. Elke verwijzing naar de verordening moet worden begrepen als een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens (GDPR of GDPR). Met deze privacyverklaring wil Ô My Care de aandacht van elke gebruiker van haar website vestigen op elke verwerking van persoonsgegevens door Ô My Care en hun rechten. Ô My Care behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Het is aan de gebruiker om dit document regelmatig te raadplegen. Elke substantiële wijziging zal hem altijd duidelijk worden meegedeeld. 

 

ARTIKEL 2: PERSOON DIE DE BEHANDELING HEEFT 

 De website https://www.omycare.com is een initiatief van: Ô MY CARE Avenue Emile de Béco 83 1050 Brussel BTW -BE0544.870.081 E-mail: info@omycare.com Tel: +32493 85 60 52 (FR / NL / EN) Ô My Care fungeert als gegevensbeheerder en bepaalt alleen of in samenwerking met andere persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld, evenals de doeleinden en middelen voor de verwerking van deze persoonlijke gegevens. Ô My Care maakt gebruik van een of meer verwerkers die op verzoek of namens de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. De onderaannemer is verplicht om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te garanderen. De processor handelt altijd volgens de instructies van de controller. Onderaannemers worden gebruikt voor accommodatiedoeleinden. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik. Ô My Care verbindt zich ertoe geen persoonlijke gegevens aan derden te verkopen voor secundaire of niet-gerelateerde doeleinden als bedoeld in deze privacyverklaring, tenzij anders vermeld op het moment dat de gegevens worden verzameld. 

 

ARTIKEL 3: RECHTSGROND 

 Overeenkomstig de verordening verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende juridische instrumenten: Op basis van de uitvoering van het contract zoals overeengekomen met de gebruiker of van precontractuele stappen die op zijn verzoek zijn ondernomen; Op basis van tevredenheid met wettelijke of reglementaire bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie en in het bijzonder facturatie; Gebaseerd op ons legitieme belang bij het verzenden van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten; Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming voor het verzenden van promotionele aanbiedingen (direct marketing). 


 ARTIKEL 4: SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS 

 Ô My Care verbindt zich ertoe alleen gegevens te verwerken die relevant en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen door Ô My Care worden verwerkt: Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, land en geboortedatum); Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres); Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies); Financiële identificatiegegevens (bankgegevens). De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan de wet toestaat en in geen geval langer dan nodig is om de hieronder vermelde doeleinden te bereiken. 


 ARTIKEL 5: DOELEINDEN VAN DE VERWERKING 

 Ô My Care verzamelt uw persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Hoe meer de gebruiker de website en de bijbehorende diensten van Ô My Care gebruikt, hoe uitgebreider het verzamelen van persoonsgegevens. Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de bijbehorende diensten. De verwerking van persoonsgegevens heeft de volgende specifieke doeleinden: Authenticatie en de gebruiker toegang verlenen tot hun gebruikersprofiel; Het aanbieden en verbeteren van persoonlijke en algemene diensten van Ô My Care; Klantenbeheer, inclusief klantenbeheer, orderbeheer, leveringen, facturering en het verzenden van nieuwsbrieven;... Detecteren en beschermen tegen fraude, fouten en / of criminele activiteiten. Marketing, zoals het versturen van e-mail, nieuwsbrief en sms vanuit Ô My Care. In dit geval zorgt Ô My Care ervoor dat de gebruiker vooraf de vereiste geïnformeerde toestemming krijgt.Bij raadpleging van de website worden sommige gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn nodig om het gebruik van onze websites te optimaliseren. Deze gegevens zijn: het IP-adres, de vermoedelijke plaats van de consultatie, het tijdstip en de dag van de consultatie, de geraadpleegde pagina's. Door de website te raadplegen, gaat de gebruiker akkoord met deze verzameling van gegevens voor statistische doeleinden zoals hierboven beschreven. 


 ARTIKELEN 6: COOKIES 

 Tijdens een raadpleging van de website kunnen "cookies" op de harde schijf van uw computer worden geplaatst, en dit alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies helpen ons om uw raadpleging van de website te optimaliseren, om ons te herinneren aan technische keuzes (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) En om u relevantere diensten en aanbiedingen te tonen. Voor een beter begrip van hoe wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken, verwijzen wij u naar onze Cookieverklaring. Als u de website en / of de online winkel wilt raadplegen, raden wij u aan om het gebruik van cookies te activeren. Als dit echter niet is wat u wilt, staat het u vrij om cookies uit te schakelen via uw navigatie-instellingen. In onze Cookieverklaring leggen we uit hoe je cookies kunt uitschakelen. 


 ARTIKEL 7: GEBRUIKERSRECHTEN

 1.Garantie van rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens

 Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals bedoeld in artikel 5. Ze worden op gepaste, relevante en evenredige wijze verzameld en verwerkt en worden niet langer bewaard dan nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken.

 2.Toestemming voor toegang 

 Als het u lukt om uw identiteit te bewijzen, heeft u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. U heeft dus het recht op toegang tot de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën ontvangers waarnaar de gegevens worden verzonden, de criteria die de bewaartermijn van de gegevens bepalen en de rechten die u in dit verband kunt uitoefenen. betreffende uw gegevens 

 3.Droit de rectification 

 Les informations inexactes ou incomplètes peuvent être rectifiées. Il incombe avant tout à l’utilisateur d’apporter les adaptations nécessaires à son « profil d'utilisateur ». Mais on peut également s’adresser à nous pour une demande de modification. 

 4.Recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens 

 U heeft ook het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen in de volgende gevallen: Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de nagestreefde doeleinden; U verklaart uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens; U heeft een wettige klacht ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; Uw gegevens worden onrechtmatig verwerkt; Uw gegevens moeten worden verwijderd op basis van een wettelijke verplichting. Het verwijderen van gegevens is in wezen gekoppeld aan zichtbaarheid; verwijderde gegevens kunnen tijdelijk opgeslagen blijven. 

5.Recht op beperking van verwerking

 In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. Dit geldt zeker in het geval van een geschil over de juistheid van de gegevens, als de gegevens nodig zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of voor de tijd die nodig is voor Ô My Care om te ontdekken dat u uw recht om te wissen geldig kunt uitoefenen. 

 6.Recht op bezwaar tegen verwerking 

 U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, voor profilering doeleinden of voor doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de controller. Ô My Care stopt met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, tenzij het kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die prevaleren boven uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. 

 7.Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

 U heeft het recht om de aan Ô My Care verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd en veelgebruikt formaat te ontvangen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke wanneer de verwerking van je persoonsgegevens puur is gebaseerd op jouw toestemming. 

 8.Recht om toestemming in te trekken 

 U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, bijvoorbeeld wanneer u deze heeft gegeven voor direct marketingdoeleinden. 


 ARTIKEL 8: UITOEFENING VAN UW RECHTEN 

 Als u als gebruiker uw rechten wenst uit te oefenen, moet u een schriftelijk verzoek en een bewijs van uw identiteit per aangetekende post sturen naar het adres Emile de Béco 83, 1050 Brussel of per e-mail naar info@omycare.com. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van uw verzoek. ARTIKEL 9: RECLAMATIE Als u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Ô My Care, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https: // www .privacycommission.be /).

privacy verklaring

 1. ALGEMENE INFORMATIE 

 De site www.omycare.com is een initiatief van: 

 Ô MY Care
 Avenue Emile de Béco 83
1050 Brussel 
TEL: +32493 85 60 52 
info@omycare.com

2. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Ô My Care respecteert in haar betrekkingen met de KLANT de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Zorg ervoor dat u het privacybeleid raadpleegt (zie privacyverklaring).

3. INTELLECTUEEL EIGENDOM 

 De site en zijn componenten (merken, logo's, afbeeldingen, foto's, animaties, video's, muziek, teksten, enz.) Zijn eigendom van Ô My Care. Ze worden beschermd door intellectuele rechten (in het bijzonder auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht, enz.) En kunnen daarom niet worden gereproduceerd, gebruikt of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ô My Care of, in voorkomend geval, van de betrokken rechthebbende, op straffe van een strafbaar feit, een strafbaar feit. 

 Ô My Care verleent hierbij aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, voor onbepaalde tijd en te allen tijde herroepbaar zonder opgaaf van redenen, om de inhoud van de Site te openen, weer te geven en te downloaden alleen voor weergavedoeleinden. De gebruiker kan ook een kopie van de inhoud die op de site wordt weergegeven afdrukken voor zijn persoonlijke behoeften, op voorwaarde dat dit op geen enkele manier de inhoud van de site verandert en dat hij alle auteurschap en oorsprong van de site behoudt . Reproductie is daarom alleen toegestaan ​​voor een strikt privé-doel. 

 Elk gebruik van de site en zijn componenten die niet onder dit artikel vallen, is ten strengste verboden.

4. COOKIES 

Tijdens een raadpleging van de website kunnen "cookies" op de harde schijf van uw computer worden geplaatst, en dit alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies helpen ons om uw raadpleging van de website te optimaliseren, om ons te herinneren aan technische keuzes (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) En om u relevantere diensten en aanbiedingen te tonen. Voor een beter begrip van hoe wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken, verwijzen wij u naar onze Cookieverklaring. Als u de website en / of de online winkel wilt raadplegen, raden wij u aan om het gebruik van cookies te activeren. Als dit echter niet is wat u wilt, staat het u vrij om cookies uit te schakelen via uw navigatie-instellingen. In onze Cookieverklaring leggen we uit hoe je cookies kunt uitschakelen.

VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARING

ARTIKEL 1: DOEL 

 Ô My Care hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens. We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de voorschriften en andere relevante wettelijke bepalingen die van kracht zijn. Elke verwijzing naar de verordening moet worden begrepen als een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens (RGPD of GDPR). Met deze privacyverklaring wil Ô My Care de aandacht van elke gebruiker van zijn website vestigen op elke verwerking van persoonsgegevens door Ô My Care en op hun rechten. Ô My Care behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Het is aan de gebruiker om dit document regelmatig te raadplegen. Elke substantiële wijziging zal hem altijd duidelijk worden meegedeeld. 

ARTIKEL 2: PERSOON DIE DE BEHANDELING HEEFT

De website https://www.omycare.com is een initiatief van: 

Ô My Care Avenue
Emile de Béco 83
1050 Brussel BTW

BE0544.870.081

E-mail: info@omycare.com
Tel: +32493 85 60 52 (FR / NL / EN)

 Ô My Care treedt op als verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt, alleen of in samenwerking met anderen, de persoonsgegevens die via de website worden verzameld, evenals de doeleinden en middelen voor het verwerken van deze persoonsgegevens. Ô My Care maakt gebruik van een of meer onderaannemers die op verzoek of namens de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. De onderaannemer is verplicht om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te garanderen. De processor handelt altijd volgens de instructies van de controller. Onderaannemers worden gebruikt voor accommodatiedoeleinden. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik. Ô My Care verbindt zich ertoe geen persoonlijke gegevens aan derden te verkopen voor secundaire of niet-gerelateerde doeleinden als bedoeld in deze privacyverklaring, tenzij anders vermeld op het moment dat de gegevens worden verzameld. 

 ARTIKEL 3: RECHTSGROND 

 Overeenkomstig het Reglement verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende juridische instrumenten: • Op basis van de uitvoering van het contract zoals overeengekomen met de gebruiker of van pre-contractuele stappen die op zijn verzoek zijn ondernomen; • Op basis van tevredenheid met wettelijke of reglementaire bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie en in het bijzonder facturatie; • Gebaseerd op ons legitieme belang bij het verzenden van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten; • Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming voor het verzenden van promotionele aanbiedingen (direct marketing). 

 ARTIKEL 4: SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS 

 Ô My Care verbindt zich ertoe alleen gegevens te verwerken die relevant en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen door Ô My Care worden verwerkt: • Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, land en geboortedatum); • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres); • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies); • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens). De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan de wet toestaat en in geen geval langer dan nodig is voor het bereiken van de onderstaande doeleinden. 

 ARTIKEL 5: DOELEINDEN VAN DE VERWERKING 

Ô My Care verzamelt uw persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Hoe intensiever de gebruiker de website en de bijbehorende diensten van Ô My Care gebruikt, des te uitgebreider het verzamelen van persoonsgegevens. Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de bijbehorende diensten. De verwerking van persoonsgegevens heeft de volgende specifieke doeleinden: • Authenticatie en het verlenen van toegang aan de gebruiker tot zijn gebruikersprofiel; • Het aanbieden en verbeteren van persoonlijke en algemene diensten van Ô My Care; • Klantenbeheer, inclusief klantenbeheer, orderbeheer, leveringen, facturatie en het versturen van nieuwsbrieven; • De detectie en bescherming tegen fraude, fouten en / of criminele activiteiten. • Marketing, zoals het versturen van e-mail, nieuwsbrief en sms vanuit Ô My Care. In dit geval zorgt Ô My Care ervoor dat de gebruiker vooraf de vereiste geïnformeerde toestemming krijgt. Bij het raadplegen van de website worden bepaalde gegevens verzameld